SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      큰엄마의 미친봉고

  어제 관객수 : 366명
  누적 관객수 : 727명
  누적 매출액 : 5,004,470원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 2      신과함께-인과 연

  어제 관객수 : 159명
  누적 관객수 : 12,276,778명
  누적 매출액 : 102,680,322,289원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 3      도굴

  어제 관객수 : 105명
  누적 관객수 : 1,544,504명
  누적 매출액 : 13,954,043,190원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 4     어른장난감 : 제가 해드려요?

  어제 관객수 : 60명
  누적 관객수 : 60명
  누적 매출액 : 300,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 5  조제

  어제 관객수 : 37명
  누적 관객수 : 209,781명
  누적 매출액 : 1,882,592,450원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 6      이웃사촌

  어제 관객수 : 21명
  누적 관객수 : 431,143명
  누적 매출액 : 3,706,264,450원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 7      신과함께-죄와 벌

  어제 관객수 : 9명
  누적 관객수 : 14,414,587명
  누적 매출액 : 115,727,167,087원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 8      족벌 두 신문 이야기

  어제 관객수 : 8명
  누적 관객수 : 1,105명
  누적 매출액 : 8,811,400원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 8   4  고급창녀

  어제 관객수 : 8명
  누적 관객수 : 10명
  누적 매출액 : 10,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2021.01.22

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2021 SH Co. All rights reserved.