SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1   1  담보

  어제 관객수 : 97,555명
  누적 관객수 : 165,692명
  누적 매출액 : 1,289,135,790원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 2   1  국제수사

  어제 관객수 : 89,263명
  누적 관객수 : 175,716명
  누적 매출액 : 1,342,011,920원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 3      죽지않는 인간들의 밤

  어제 관객수 : 18,698명
  누적 관객수 : 36,670명
  누적 매출액 : 284,846,510원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 4     극장판 미니특공대: 햄버거괴물의 습격

  어제 관객수 : 8,412명
  누적 관객수 : 8,755명
  누적 매출액 : 70,630,710원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 5   1  그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비

  어제 관객수 : 8,106명
  누적 관객수 : 22,941명
  누적 매출액 : 702,102,500원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 6      검객

  어제 관객수 : 7,220명
  누적 관객수 : 136,820명
  누적 매출액 : 1,162,050,630원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 7   2  브레이크 더 사일런스: 더 무비

  어제 관객수 : 5,119명
  누적 관객수 : 92,080명
  누적 매출액 : 807,823,000원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 8     강철비2 : 정상회담 확장판

  어제 관객수 : 2,498명
  누적 관객수 : 2,498명
  누적 매출액 : 10,964,500원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 9   1  오! 문희

  어제 관객수 : 1,760명
  누적 관객수 : 326,149명
  누적 매출액 : 2,614,582,660원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.09.30

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.